Wlecom To Blog Kru Ploy Na Ka

หน้าเว็บ


ขอฝากจากตลาดคลองสาน 100 ปี

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ถนนสี่พระยาถนนสี่พระยา ชื่อถนนที่ตัดเชื่อมระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนพระรามที่ ๔ ชื่อของถนนมาจากชื่อข้าราชการบรรดาศักดิ์เป็นพระยา ๔ ท่าน
ในรัชสมัยพระบาทมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการขยายอาณาเขต เมืองหลวง มีผู้มองเห็นการณ์ไกล กว้านซื้อที่ดินชานเมืองเพื่อแบ่งขาย และเพื่อให้ที่ดินได้ราคาดีจึงต้องตัดถนนผ่านที่ดิน อย่างเช่น หลวงสาธรราชายุกติตัดถนนสาธร เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ตัดถนนสุรวงศ์และถนนเดโชเป็นต้น พระยาทั้ง ๔ ท่าน ได้แก่ พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง พระยาพิพัมน์โกษา พระยานรฤทธิราชหัช และ พระยานรนารถ0ภักดี ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ร่วมทุนกันกว้านซื้อที่สวนระหว่างถนนสุรวงศ์กับคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมกับตัดถนนผ่านที่นั้น และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นถนนหลวง จึงโปรดพระราชทานนามถนนให้มีนัยเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ตัดถนนสายนี้ คือ “ถนนสี่พระยา”แหล่งอ้างอิง: ข้อมูลดีๆ จากหนังสือ "ชื่อบ้าน นามเมือง" โดยคุณศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ในเครือสำนักพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น